Wiadomości

Sportowy Plebiscyt Lokalnej

Sportowy plebiscyt Lokalnej!
Do 15 grudnia 2006 r. zbieramy od wszystkich Państwa kandydatury najpopularniejszych sportowców, trenera i działacza sportowego 2006 roku. Namawiamy do udziału w konkursie i zapozania się z jego regulaminem, który publikujemy poniżej.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Pierwszy Plebiscyt Lokalnej na Najpopularniejszego Sportowca 2006, Najpopularniejszego Działacza Sportowego 2006 i Najpopularniejszego Trenera 2006 organizuje tygodnik Lokalna.
2. Nad przebiegiem plebiscytu czuwa powołana przez wydawcę Lokalnej komisja plebiscytowa.
3. Celem plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców, trenera i działacza sportowego, którzy wykazali się osiągnięciami w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 listopada 2006. Obszarem plebiscytu objęte są miasta: Mińsk Mazowiecki i Sulejówek, gminy: Halinów, Dębe Wielkie i Stanisławów oraz dzielnica Wesoła. Wyniki ogłaszane będą w następujących kategoriach:
a) dziesiątka najpopularniejszych sportowców
b) najpopularniejszy trener
c) najpopularniejszy działacz
Sportowców wybierają kibice w drodze głosowania z zamkniętej listy kandydatów, działacza i trenera – komisja plebiscytowa na podstawie zgłoszeń.
II ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW
Zgłoszenia kandydatów we wszystkich kategoriach mogą dokonywać zarówno kibice, jak i kluby sportowe.
1. Zgłoszenia kandydatów na sportowca i trenera roku winny zawierać imię, nazwisko, dyscyplinę, nazwę klubu, który obecnie reprezentuje, osiągnięcia między 1 stycznia 2006 a 30 listopada 2006 oraz krótkie uzasadnienie, które posłuży komisji plebiscytowej i czytelnikom do wyrobienia sobie zdania o kandydacie. Jeśli zgłaszany zawodnik (trener) trenuje w klubie położonym poza obszarem plebiscytu, należy zaznaczyć, z jakiej gminy pochodzi.
2. Zgłoszenia działacza roku winny zawierać imię, nazwisko, nazwę klubu (klubów), w którym działa, osiągnięcia między 1 stycznia 2006 a 30 listopada 2006 i krótkie uzasadnienie, które posłuży komisji plebiscytowej do wyrobienia sobie zdania o kandydacie.
3. Zgłoszenia przyjmowane są korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: Lokalna, Sulejówek 05-070, ul. Sobieskiego 155A. Termin zgłoszeń upływa 15 grudnia (piątek) o g. 16.00. 4. Można zgłaszać dowolną liczbę kandydatur.
III LISTA KANDYDATÓW
1. Komisja plebiscytowa na podstawie zgłoszeń wytypuje listę kandydatów, spośród których czytelnicy wybiorą najpopularniejszego sportowca Lokalnej 2006.
2. Lista winna zawierać nie mniej niż 20 nazwisk. O długości i składzie listy zadecyduje komisja plebiscytowa na wyznaczonym przez redaktora naczelnego posiedzeniu komisji. W przypadkach spornych decyzje zapadają większością głosów.
3. Lista kandydatów publikowana jest w całości, wraz z uzasadnieniami, 20 grudnia 2006 r. w gwiazdkowym wydaniu Lokalnej.
4. W następnych numerach publikować będziemy listę w skrócie.
IV GŁOSOWANIE
1. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne i prawne bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.
2. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w tygodniku Lokalna. Kupon zawiera miejsce na wpisanie imion i nazwisk trzech sportowców, wybranych z listy kandydatów oraz nazwiska i adresu głosującego. Dane osobowe głosujących nie będą gromadzone, ani przetwarzane w jakikolwiek sposób, a służą jedynie w celu przyznania wylosowanym uczestnikom plebiscytu nagród – pięciu prenumerat Lokalnej do końca 2007 roku i pięciu nagród rzeczowych.
3. Pierwszy kupon zostanie wydrukowany w tygodniku Lokalna 20 grudnia 2006 r., ostatni – 31 stycznia 2007.
4. Kupon jest ważny, jeśli:
a) został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety,
b) dotyczy plebiscytu właściwego roku,
c) wypełnione są w nim wszystkie rubryki,
d) trafił do redakcji do 2 lutego do g.16.00.
5. Każdy z głosujących może przysłać dowolną liczbę kuponów.
V OBLICZANIE GŁOSÓW
1. Przy obliczaniu głosów i losowaniu nagród bierze się pod uwagę wszystkie ważne kupony.
2. Obliczania głosów dokonuje komisja plebiscytowa, lub na jej zlecenie osoby prawne albo fizyczne.
3. Punkty przyznaje się według kolejności: 1. miejsce – 5 punktów, 2. miejsce – 3 punkty, 3. miejsce – 1 punkt.
4. Do dziesiątki najpopularniejszych sportowców Lokalnej 2006 wchodzą ci spośród zawodników, którzy uzyskają kolejno największą liczbę punktów.
VI OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Na łamach Lokalnej nastąpi ogłoszenie (w porządku alfabetycznym) pierwszej dziesiątki wybranych w plebiscycie sportowców. Nastąpi to w Lokalnej z 7 lutego 2007 roku. Lista zwycięzców ukaże się w Lokalnej z 21 lutego 2007 r.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia plebiscytu i od tego dnia można zgłaszać kandydatury.
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania uzupełnień w regulaminie, zobowiązując się do ich niezwłocznego opublikowania.
Monika Agopsowicz, wydawca i redaktor naczelna

– ze strony mlpn.waw.pl zapraszamy do typowania kandydatur. W naszym gronie na pewno znajdują się osoby warte zgłoszenia. Zachęcamy do aktywności w plebiscycie i wsparcia tego ciekawego pomysłu redakcji Gazety Lokalnej.