Wiadomości

Zmiana regulaminu

Z dniem 15 marca 2019 roku zmianie uległ regulamin MLPN. Modyfikacji uległo brzmienie punktu 16 regulaminu. Konieczność zmiany tego punktu wynikała z konieczności zmiany „Formularza zgłoszeniowego drużyny do MLPN” oraz „Zgody rodziców/opiekunów na grę niepełnoletniego”.

Nowe brzmienie punktu 16 regulaminu MLPN:
Każdy zawodnik umieszczony na liście zgłoszeniowej, aby zostać dopuszczonym do gry musi:
1. zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu,
2. złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w rozgrywkach,
3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, roku urodzenia, przynależności klubowej, numeru telefonu i adresu e-mail) do realizacji celów wynikających z niniejszego regulaminu w tym m.in. do weryfikacji uprawnienia do wzięcia udziału w rozgrywkach, utrzymania kontaktu niezbędnego do realizacji postanowień regulaminu oraz do prowadzenia ogólnodostępnych statystyk zamieszczonych na stronie www.mlpn.pl,
4. wyrazić zgodę na publikację danych na stronie internetowej www.mlpn.pl w tym publikację wyników, statystyk oraz sprawozdań z rozgrywek i nie będę podnosił żadnych roszczeń finansowych związanych z tego typu publikacjami.

W związku z nowym brzmieniem regulaminu każdy zawodnik MLPN zobowiązany jest podpisać formularz zgłoszeniowy (wyrazić zgody w nim zawarte) pod rygorem niedopuszczenia do gry do czasu złożenia stosownego podpisu.