Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE Nr119) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Liga Miejska z siedzibą w Sulejówku, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000022287.

Z administratorem można się skontaktować przez e-mail kontakt@mlpn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator przechowuje i przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
– nazwisko i imiona;
– rok urodzenia;
– przynależność klubową;
– numer telefonu oraz adres e-mail;
– wizerunek.

Obowiązek podania danych osobowych jest dobrowolny, ale brak ich podania uniemożliwi udział w zawodach / rozgrywkach Miejskiej Ligi Piłki Nożnej w Sulejówku.

Pani/Pana dane będą przetwarzane (od pojęciem przetwarzania rozumie się przechowywanie danych w postaci dokumentu źródłowego, przechowywanie danych w systemach informatycznych, przenoszenie danych do systemów informatycznych, wysyłanie i odbieranie, kopiowanie, kserowanie, skanowanie, fotografowanie i inne techniki zapamiętujące lub powielające) w celu:
– do weryfikacji Pani/Pana uprawnienia do wzięcia udziału w rozgrywkach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO),
– utrzymania kontaktu niezbędnego do realizacji postanowień regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Nożnej w Sulejówku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO),
– do prowadzenia ogólnodostępnych wyników, statystyk oraz sprawozdań z rozgrywek, zamieszczonych na stronie www.mlpn.pl (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza następującymi przypadkami:
– istnienia obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– istnienia uzasadnionego interesu prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych tj. uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania jak i otrzymania kopii tych danych;
– żądania sprostowania danych tj. poprawienia ich gdy są błędne, uległy zmianie lub w inny sposób zdezaktualizowały się;
– żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do określonego sposobu;
– żądania częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo bycia zapomnianym”) tj. usunięcia danych dla przetwarzania, których brak jest podstawy prawnej;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub przepisów polskich o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane oraz przechowywane do celów opisanych powyżej przez okres, w którym uczestniczy Pani/Pan w zawodach Miejskiej Ligi Piłki Nożnej w Sulejówku, nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia rezygnacji z udziału w tych zawodach i usunięcia statystyk ostatniego sezonu w którym Pani/Pan brał udział (co mniej odległe).

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, jak prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (Na zasadach określonych w przepisach RODO).