Regulamin

Obowiązuje, decyzją Przedstawicieli drużyn Miejskiej Ligi Piłki Nożnej, z dnia 20 marca 2006 roku, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity, po zmianach z dnia 15 marca 2019 roku)

[Organizator, organy i zakres ich działania]

 1. Organizatorem rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki Nożnej zwanej dalej „MLPN” jest Stowarzyszenie Liga Miejska z siedzibą w Sulejówku ul. Reymonta 1. Organizator jako osoba prawna o statusie stowarzyszenia zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich kwestii formalnych, związanych z prowadzonymi rozgrywkami MLPN, podpisywania umów i porozumień, zapewnienia obiektów do prowadzenia rozgrywek, osób do sędziowania spotkań, sprzętu sportowego oraz nagród, reprezentowania MLPN przed innymi osobami i podmiotami, dbania o rozwój rozgrywek oraz do pozyskiwania środków finansowych. Organizator określa kształt i zasady funkcjonowania ligi.
 2. Organami MLPN są:
  1. Organem uchwałodawczym oraz wyborczym jest zebranie przedstawicieli drużyn MLPN,
  2. Organem wykonawczym MLPN jest Komisarz Ligi, oraz Zarząd Stowarzyszenia Liga Miejska.
 3. Komisarz Ligi wybierany jest przez Organizatora spośród osób, którzy zgłoszą chęć objęcia funkcji na 45 dni przed rozpoczęciem sezonu.
 4. Kadencja Komisarza Ligi trwa jeden sezon. Jedna osoba może pełnić funkcję Komisarza Ligi wielokrotnie.
 5. Przed rozpoczęciem sezonu powoływany jest Wydział Gier i Dyscypliny do orzekania o:
  1. długości kar za czerwone kartki,
  2. dyskwalifikacjach,
  3. karach finansowych,
  4. bieżącej obsługi rozgrywek,
  5. ustalania terminów spotkań w myśl niniejszego regulaminu,
  6. podejmowania innych koniecznych prac,
  7. w innych sprawach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. W skład Wydziału Gier i Dyscypliny wchodzi trzech przedstawicieli drużyn grających w MLPN, wybranych w głosowaniu jawnym, przed rozpoczęciem ligi na zebraniu organizacyjnym, z osób związanych z ligą. W Wydziale Gier i Dyscypliny może być maksymalnie jedna osoba z jednej drużyny.
 7. Kadencja Wydziału Gier i Dyscypliny trwa jeden sezon. Jedna osoba może pełnić funkcję w Wydziale Gier i Dyscypliny wielokrotnie.
 8. Decyzje Wydział Gier i Dyscypliny podejmowane są zwykłą większością głosów.
 9. Czynne prawo wyborcze do Wydziału Gier i Dyscypliny ma każda drużyna MLPN, reprezentowana przez jednego jej przedstawiciela.
 10. Bierne prawo wyborcze do Wydziału Gier i Dyscypliny mają osoby związane z drużynami MLPN i ligą.
 11. Komisarz Ligi jak i Członek Wydziału Gier i Dyscypliny może zrezygnować z pełnionej funkcji, wówczas w jego miejsce powołana zostaje nowa osoba w wyżej określonym trybie w przeciągu 7 dni.
 12. Przed rozpoczęciem zawodów Komisarz Ligi powołuje sędziów technicznych, którzy odpowiedzialni są za organizację zawodów. Posiadają oni w trakcie trwania zawodów funkcje kontrolne takie jak Wydział Gier i Dyscypliny. Sędziowie techniczni nie są uprawnieni do zmian decyzji sędziego prowadzącego spotkanie, oraz do oceny jego pracy. Mogą natomiast dodawać uwagi w protokołach pomeczowych, opisując wszystkie okoliczności niezwiązane z pracą sędziego w tym niestosownych zachowań zawodników oraz kibiców konkretnej drużyny.
 13. Sędziowie techniczni oraz sędziowie prowadzący spotkanie są osobami niezależnymi. Podlegają oni bezpośrednio Wydziałowi Gier i Dyscypliny i są zobowiązani składać wyjaśnienia i zdawać relacje Wydziałowi Gier i Dyscypliny na jego żądanie. Sędzia może zostać odsunięty od rozgrywek decyzją Wydziału Gier i Dyscypliny, jeżeli jego zachowanie w stosunku do zawodników jest nieodpowiednie lub poziom sędziowania drastycznie odbiega od poziomu reprezentowanego przez innych sędziów.

[Zgłoszenie drużyny, zawodników oraz opłaty]

 1. Rozgrywki MLPN są w pełni amatorskie. Drużyny biorą udział w rozgrywkach MLPN dobrowolnie. Udział w rozgrywkach oznacza akceptację przyjętych w rozgrywkach zasad i regulaminu. Niezaakceptowanie treści regulaminu oznacza brak chęci uczestnictwa w prowadzonych przez Organizatora rozgrywkach.
 2. W rozgrywkach MLPN biorą udział drużyny, które na podstawie poprzedniej edycji ligi zagwarantowały sobie prawo gry w MLPN, oraz nowe, wybrane przez Komisarza Ligi z przesłanych zgłoszeń, jeżeli zaistnieje taka możliwość.
 3. Każdy zawodnik umieszczony na liście zgłoszeniowej, aby zostać dopuszczonym do gry musi:
  1. zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu,
  2. złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w rozgrywkach,
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, roku urodzenia, przynależności klubowej, numeru telefonu i adresu e-mail) do realizacji celów wynikających z niniejszego regulaminu w tym m.in. do weryfikacji uprawnienia do wzięcia udziału w rozgrywkach, utrzymania kontaktu niezbędnego do realizacji postanowień regulaminu oraz do prowadzenia ogólnodostępnych statystyk zamieszczonych na stronie www.mlpn.pl,
  4. wyrazić zgodę na publikację danych na stronie internetowej www.mlpn.pl w tym publikację wyników, statystyk oraz sprawozdań z rozgrywek i nie będę podnosił żadnych roszczeń finansowych związanych z tego typu publikacjami.

  Zawodnik składa oświadczenia w powyższym zakresie poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej. Niezaakceptowanie treści regulaminu oraz nie złożenie stosownych oświadczeń oznacza brak chęci uczestnictwa w prowadzonych przez Organizatora rozgrywkach.

 4. Drużyna zostanie dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych tj:
  1. ustaleniu nazwy drużyny składającej się z nie więcej niż 30 znaków, nie zawierającej słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
  2. dostarczeniu poprawnie wypełnionego protokołu zgłoszeniowego drużyny, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu,
  3. zgłoszeniu co najmniej 14 jednak nie więcej niż 20 zawodników, z zastrzeżeniem punków niniejszego działu,
  4. opłaceniu wpisowego,
  5. niezalegania z opłatami z tytułu kar,
  6. dokona powyższych formalności przed lub na spotkaniu organizacyjnym odbywającego się przed daną rundą, a w szczególnych przypadkach nie później niż przed rozpoczęciem swojego pierwszego meczu w rundzie.
 5. Wpisowe za każdą rundę z osobna ustalane jest na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem danej rundy, a jego wysokość publikowana jest na stronie ligi. Opłata może zostać zmniejszona dla drużyn III ligi w przypadku mniejszej ilości zgłoszonych drużyn. Opłata ta może ulec podwyższeniu tylko w przypadkach niezależnych od Organizatora (np.: zmianie kosztów wynajmu boiska, zmianie wysokości dotacji, konieczności usunięcia usterek boiska leżących po stronie Organizatora, zmianie wysokości należnego podatku itp.). Drużyny nie są zobowiązane do dokonywania jakichkolwiek innych wpłat za wyjątkiem ewentualnych kar nałożonych przez Wydział Gier i Dyscypliny.
 6. Wszystkie wpłaty przekazywane będę w formie darowizny na rzecz Organizatora.
 7. Rozgrywki MLPN prowadzone są systemem „wiosna-jesień”, każda drużyna z każdą, mecz i rewanż.
 8. W przypadku zgłoszenia się małej ilości drużyn do III ligi, dopuszczalne jest ustalenie i rozegranie trzeciej rundy.
 9. Dopuszczalny jest udział maksymalnie 4 zawodników zgłoszonych w PZPN w każdej drużynie. Za zawodnika zgłoszonego do rozgrywek PZPN (lub jednostki wchodzącej w jej skład, np. MZPN) uważa się zawodnika, który występuje w rozgrywkach A-KLASY i powyższej. Zawodnicy, którzy w dniu startu ligi nie mają ukończonych 18 lat, a grają w rozgrywkach juniorów, prowadzonych w ramach PZPN, nie są traktowani jako zgłoszeni w PZPN, chyba że zanotowali występ w A-KLASIE lub powyższej (dot. rozgrywek seniorów). Zawodnicy, którzy w danym roku kończą, bądź ukończyli 35 lat, są uważani za oldboy’ów i nie są traktowani jako zawodnicy zgłoszeni w PZPN.
 10. Wprowadza się limit minimalnego wieku zawodnika – 16 lat, przy czym niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na grę w MLPN. Pisemna zgoda rodzica/opiekuna na udział w rozgrywkach zawodnika niepełnoletniego, podlega weryfikacji przez Wydział Gier i Dyscypliny. W przypadku stwierdzenia braku autentyczności zgody rodzica/opiekuna, zawodnik podlega dyskwalifikacji na czas trwania danej rundy.
 11. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednej drużynie. W przypadku, gdy zawodnik zostanie zgłoszony w dwóch drużynach, o ewentualnej sankcji zadecyduje Wydział Gier i Dyscypliny, po wcześniejszym zbadaniu sprawy.
 12. Zgłoszenia list zawodników, należy dostarczyć na ostatnie spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem rundy MLPN lub na wskazany na stronie ligi adres e-mail. Przed rozegraniem pierwszego spotkania przez daną drużynę w rundzie dozwolone są wszelkie zmiany w składzie drużyny.
 13. Do ósmej kolejki danej rundy drużyna ma możliwość dopisania zawodników do listy zgłoszeniowej jeżeli razem zawodników w drużynie nie będzie więcej niż 22
 14. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian w składzie drużyny poprzez wykreślenie zawodnika i wpisanie nowego zawodnika w przypadku gdy zawodnik trwale (w okresie trwania danej rundy) nie jest w stanie grać w piłkę nożną. Wniosek o zmianę w składzie drużyny, po przedłożeniu stosownych dowodów przez uprawnionego przedstawiciela drużyny, rozpatruje bezzwłocznie Wydział Gier i Dyscypliny.
 15. Dopuszczalna jest jedna zmiana drużyny w sezonie przy czym zawodnik w danej rundzie rozgrywek nie może wystąpić w dwóch drużynach.
 16. Zawodnicy w rozgrywkach MLPN nie są ubezpieczeni oraz grają na własną odpowiedzialność.

[Boisko]

 1. Spotkania ligowe i pucharowe toczyć się będą tylko na boiskach zatwierdzonych przez Komisarza Ligi.
 2. W rozgrywkach MLPN obowiązują bramki do rozgrywek żaków. Pole karne ma wymiary:
  1. długość 24 metrów (po 10 metrów od każdego słupka + 4 metry bramka),
  2. szerokość 10 metrów.
 3. Każdorazowo boisko powinno być odpowiednio przygotowane, tzn. posiadać siatki na bramkach oraz oznakowane linie autowe i pola karnego.

[Obowiązujące zasady gry]

 1. W rozgrywkach MLPN obowiązują przepisy i zasady gry w piłkę nożną opublikowane przez PZPN z wyłączeniem przepisów zmienionych zapisami niniejszego regulaminu.
 2. W rozgrywkach MLPN nie obowiązuje przepis o spalonym.
 3. Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony przed rozgrywkami terminarz spotkań, podany na zebraniu organizacyjnym poprzedzającym daną rundę i opublikowany na stronie internetowej ligi.
 4. Mecz może zostać przełożony tylko przez lub za zgodą Wydziału Gier i Dyscypliny. O terminie rozegrania zaległych meczów decyduje Wydział Gier i Dyscypliny. Nie rozegranie meczu w terminie przewidzianym przez Wydział Gier i Dyscypliny powoduje obustronny walkower.
 5. W rozgrywkach MLPN przyznaje się następujące punkty:
  1. za zwycięstwo 3 punkty,
  2. za remis 1 punkt,
  3. za przegraną 0 punktów.

[Drużyny i klasyfikacja]

 1. I i II lidzie występuje po 12 drużyn. W I i II lidze grają drużyny, które zapewniły sobie prawo do gry w tych ligach w poprzednim sezonie. W III lidzie występuje co najmniej 8 drużyn, nie więcej jednak niż 12 (w zależności od ilości zgłoszeń), które zapewniły sobie prawo gry w poprzednim sezonie, jak i nowe drużyny, które spełnią wszystkie wymagania formalne. Pierwszeństwo zgłoszeń do III ligi, mają drużyny z Sulejówka.
 2. III liga może zostać powiększona w trakcie trwania sezonu o dodatkową drużynę, o ile nowa drużyna spełni wszystkie wymagania formalne zawarte w niniejszym regulaminie, jest wolne miejsce oraz jest możliwość ustalenia terminarza tak aby wszystkie mecze z udziałem nowej drużyny zostały w danym sezonie rozegrane.
 3. W przypadku zgłoszenia się nowej drużyny w trakcie trwania sezonu na wolne miejsce albo w miejsce wycofanej lub usuniętej drużyny i spełnieniu przez tą drużynę wszystkich wymagań formalnych zawartych w niniejszym regulaminie, Komisarz Ligi może dopuścić tą drużynę jako sparing partnera dla obecnie grających w danej lidze drużyn. Terminy meczy nowej drużyny mogą wypełnić tylko wolne terminy, terminy po wycofanej / usuniętej z ligi drużynie. Wyniki meczy z udziałem tej drużyny nie będą w żaden sposób klasyfikowane, jednakże w przypadku niestawienia się którejkolwiek z drużyn na wyznaczony termin sparingu, mają zastosowanie przepisy niniejszego regulaminu dotyczące kar. Nowo zgłoszona drużyna ma prawo do gry w nowym sezonie w III lidze.
 4. Jeżeli nowa drużyna zgłoszona do III ligi, o której mowa w punkcie powyżej, zostanie dopuszczona do udziału w lidze w trakcie trwania sezonu, przed rozpoczęciem II rundy, a nie ma możliwości rozegrania wszystkich meczy w sezonie, to wszystkie mecze II rundy rozegrane z udziałem tej drużyny zostaną rozegrane jako mecze o punkty. Drużyna ta zostanie sklasyfikowana jak pozostałe zespoły z tym wyjątkiem, że rozegra ona tylko jeden mecz z każdą drużyną w lidze.
 5. O mistrzostwie, awansie i spadku z ligi (w tym o miejscach barażowych) decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równości bezpośredni bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Przy trzech lub więcej drużynach mających taka sama ilość punktów, o mistrzostwie lub spadku z ligi decyduje tak zwana „mała tabela”, utworzona z wyników spotkań z oby dwu rund pomiędzy drużynami posiadającymi tą samą ilość punktów. W przypadku dalszej równości wyników, ma zastosowanie punkt poniżej.
 6. O pozostałych miejscach w tabeli decyduje kolejno: większa ilość punktów, większa różnica bramek, większa liczba zdobytych goli i losowanie. Nie ma zastosowania reguła liczenia podwójnie bramek strzelonych na wyjeździe.
 7. Z I ligi w sezonie spadają bezpośrednio zespoły z miejsc 11-12, w barażu o prawo gry w I lidze walczy zespół z miejsca 10 z I ligi z drużyną z miejsca 3 z II ligi.
 8. Z II ligi w sezonie spadają bezpośrednio zespoły z miejsc 11-12, w barażu o prawo gry w II lidze walczy zespół z miejsca 10 z II ligi z drużyną z miejsca 3 z III ligi.
 9. Do I i II ligi awansują dwie drużyny, które zajęły pierwsze dwa miejsca w tabelach, odpowiednio II i III lidze.
 10. W rozgrywkach MLPN przyznawane są następujące nagrody i wyróżnienia:
  1. za zajęcie miejsc 1-3 w I, II i III lidze – puchar,
  2. za zdobycie tytułu „Króla strzelców” I, II i III Ligi – piłka oraz puchar,
  3. za udział w rozgrywkach każda drużyna otrzymuje pamiątkowe dyplomy oraz piłkę.

[Przygotowanie do meczu]

 1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach MLPN zobowiązuje się do występowania w jednakowych koszulkach. Zalecane jest posiadanie numerów na koszulkach.
 2. W przypadku gdy obie drużyny posiadają podobny kolor koszulek, drużyna która jest gościem w danym spotkaniu, zobowiązana jest do ich zmiany lub do założenia znaczników w innym kolorze.
 3. Bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się kolorem ubioru od pozostałych zawodników.
 4. Nie dopuszcza się do gry zawodników występujących w butach piłkarskich z wkręcanymi kołkami (tzw. obuwie z twardą podeszwą). Nie wolno występować bez obuwia oraz w obuwiu niesportowym. W przypadku stwierdzenia przez sędziego naruszenia tego punktu, zawodnik obowiązany jest zmienić obuwie zanim zostanie dopuszczony do dalszej gry.
 5. Nie dopuszcza się do gry zawodników w okularach, zegarkach, łańcuszkach, gipsie, itp.
 6. Drużyny zobowiązane są stawić się na spotkanie bez względu na warunki atmosferyczne, chyba że wcześniej Wydział Gier i Dyscypliny potwierdzi odwołanie meczu, po wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanych drużyn oraz sędziego.
 7. Drużyna musi rozpocząć grę w minimum sześcioosobowym składzie.
 8. Zespół ma być gotowy do gry o wyznaczonej godzinie. W przypadku opóźnienia nie przekraczającego 10 minut zespoły są obowiązane przystąpić do gry. Sędzia odgwizduje walkower po upływie 10 minut od terminu rozpoczęcia meczu, gdy nie ma jednej, bądź obu drużyn.
 9. Wyjątek od reguły wymienionej w punkcie powyżej ma miejsce wówczas, gdy poprzedni mecz ulega opóźnieniu przekraczającemu termin następnego meczu o więcej niż 10 minut. Wówczas zespoły muszą wyjść na boisko bezpośrednio po skończonym meczu. Jeżeli zespół nie pojawi się na boisku w przeciągu 5 minut sędzia odgwizduje walkower.
 10. Zawodnicy zobowiązani są posiadać przy sobie bezpośrednio przed jak i po meczu dokument stwierdzający tożsamość zawodnika.
 11. Tożsamość każdego zawodnika może zostać sprawdzona przez sędziego zawodów lub członków Wydziału Gier i Dyscypliny, także na wniosek drużyny przeciwnej. W przypadku niemożliwości potwierdzenia tożsamości w trakcie zawodów, zawodnik obowiązany jest stawić się na najbliższe posiedzenie Wydziału Gier i Dyscypliny z dokumentem pozwalającym potwierdzić jego tożsamość pod rygorem uznania iż zawodnik nie był uprawniony do gry.
 12. Wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika równoznaczne jest z przegraniem spotkania walkowerem i poniesieniem wszelkich konsekwencji i kosztów z tym związanych.
 13. Zawody sędziowane są tylko przez osoby wyznaczone przez Wydział Gier i Dyscypliny MLPN.
 14. Nieobecności sędziego wyznaczonego do prowadzenia zawodów nie powoduje odwołania meczu. W takim przypadku grające przeciwko sobie drużyny wyznaczają po jednym zawodniku ze swojej drużyny do sędziowania po jednej połowie meczu. O kolejności sędziowania decyduje losowanie. Jeżeli obydwie drużyny wyrażą zgodę zawody może sędziować inna osoba, lub cały mecz przedstawiciel jednej z drużyn. W takim przypadku żadne odwołania w tym zakresie nie będą rozpatrywane.
 15. W czasie trwania spotkania sędzia nie może być zmieniony (z wyjątkiem sytuacji z poprzedniego podpunktu), chyba że nastąpi sytuacja uniemożliwiająca mu dalsze sędziowanie. Wówczas może dokończyć sędziowanie inna osoba, ale tylko za zgodą obydwu drużyn. Jeżeli drużyna nie wyrazi zgody na zmianę sędziego mecz zostaje zakończony, a zaistniała sytuacja rozpatrzona na zebraniu przez Wydział Gier i Dyscypliny.
 16. Sędzia zobowiązany jest do odpowiedniego zachowania się w czasie trwania zawodów.
 17. Sędzia nie ma prawa dopuścić do gry zawodnika pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

[Przebieg zawodów]

 1. Zespoły grają w ośmioosobowych składach (bramkarz + siedmiu zawodników w polu).
 2. Czas gry wynosi dwa razy po trzydzieści minut z pięciominutową przerwą.
 3. Każda zmiana może mieć miejsce jedynie w momencie przerwy w grze i musi być zgłoszona przez kapitana lub zawodnika sędziemu zawodów. Zmiany muszą być dokonywane w strefie zmian (środek boiska), W razie nie zgłoszenia zmiany sędziemu lub wykonania zmiany w niedozwolonej strefie, zawodnik, który wszedł na boisko zostaje ukarany żółtą kartką.
 4. Dozwolone są zmiany powrotne.
 5. Zmiany bramkarza wśród zawodników grających na boisku można dokonywać w dowolnej ilości, przy czym nie można dokonać na tej pozycji zmiany powrotnej.
 6. Odległość muru od piłki przy rzutach wolnych i rożnych ustala się na 7 metrów.
 7. Rzut karny wykonywany jest z odległości 8 metrów od bramki.
 8. Po zakończeniu meczu przedstawiciel każdej z drużyn obowiązany jest wypełnić i podpisać protokół pomeczowy.
 9. Wszystkie protokoły z meczów muszą być dostarczone osobie wskazanej przez Wydział Gier i Dyscypliny.
 10. Każda drużyna jest zobowiązania do pozostawienia porządku na obiekcie sportowym. Każda drużyna po meczu powinna posprzątać po sobie i swoich kibicach, teren zajmowany przez nich na obiekcie sportowym. Uprzątnięcie śmieci (papiery, butelki, puszki itp.) do koszy na śmieci wystawionych na obiekcie.

[Kary indywidualne]

 1. Sędzia może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką. Czerwona kartka oznacza wykluczenie zawodnika z gry przynajmniej do końca meczu.
 2. Zawodnik musi zostać napomniany żółtą kartką, jeżeli popełnia jakiekolwiek z następujących przewinień:
  1. jest winny niesportowego zachowania,
  2. słownie lub czynnie okazuje niezadowolenie,
  3. uporczywie narusza przepisy gry,
  4. opóźnia wznowienie gry,
  5. nie zachowuje wymaganej odległości od piłki podczas wykonywania rzutu wolnego lub rożnego.
 3. Zawodnik musi zostać wykluczony z gry tzn. zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełnia jakiekolwiek z następujących przewinień:
  1. popełnia poważny, rażący faul,
  2. zachowuje się gwałtownie, agresywnie,
  3. pluje na przeciwnika lub inną osobę,
  4. pozbawia drużynę przeciwną bramki, lub realnej szansy zdobycia bramki zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),
  5. pozbawia realnej szansy zdobycia bramki, przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,
  6. używa ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka i/lub gestów,
  7. otrzymuje drugie napomnienie żółtą kartka w tych samym meczu.
 4. Mecz kończy się walkowerem, gdy na boisku pozostanie mniej niż sześciu zawodników jednej z drużyn. W takim wypadku, walkower jest przyznawany na rzecz drużyny, która ma możliwość kontynuowania spotkania.
 5. Zawodnik, który w sezonie zostanie napomniany przez sędziego po raz trzeci żółtą kartką, pauzuje w najbliższym (także zaległym) meczu tej drużyny. Zawodnik, który w sezonie zostanie napomniany przez sędziego po raz szósty żółtą kartką, pauzuje w dwóch najbliższych (także zaległych) meczach tej drużyny. Zawodnik, który w sezonie zostanie napomniany przez sędziego po raz ósmy i każdy następny raz żółtą kartką, pauzuje w najbliższym (także zaległym) meczu tej drużyny.
 6. Zawodnik ukarany bezpośrednią czerwoną kartką jest automatycznie wykluczony z gry w najbliższym (także zaległym) spotkaniu. Jest to niezależne od innych ewentualnych konsekwencji. Sprawy czerwonych kartek rozpatrywane są przez Wydział Gier i Dyscypliny. Sędzia oraz przedstawiciele drużyn, grających w omawianym meczu, mogą zdać relację z sytuacji w której zawodnik (zawodnicy) otrzymał czerwoną kartkę, przez wpisanie uwagi do protokołu z zawodów.
 7. Punkt powyżej nie ma zastosowania podczas upomnienia czerwoną kartką zawodnika, który dostał drugą żółtą a w konsekwencji czerwoną kartkę w jednym meczu.

[Kary finansowe oraz wykluczenia z ligi]

 1. Gospodarz meczu jest zobowiązany do pilnowania piłek „ligowych” w czasie rozgrywania swojego meczu. W sytuacji nie oddania piłki po zakończonym spotkaniu, gospodarz zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 100,00 PLN a w przypadku jej nieuregulowania wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.
 2. Drużyna której zawodnicy zostali ukarani czerwoną kartką po raz trzeci w sezonie, zobowiązana jest do uiszczenia kary w wysokości 100,00 PLN
 3. Wykluczeniami z Ligi karane będą też próby oszukiwania przez drużyny co do ilości zawodników zrzeszonych, w rozumieniu niniejszego regulaminu, oraz wszelkie inne próby lekceważenia przyjętych i stosowanych w MLPN zasad. Od decyzji Komisarza Ligi odnośnie wykluczenia nie przysługują odwołania. Drużyny lub zawodnicy wykluczeni z Ligi nie mają prawa powrotu do rozgrywek w następnym sezonie.
 4. Każda drużyna za pośrednictwem wybranego przedstawiciela obowiązana jest podpisać protokół pomeczowy. Odmówienie podpisania protokołu pomeczowego równoznaczne jest z orzeczeniem walkowera na korzyść drużyny przeciwnej. Przedstawiciel drużyny przed podpisaniem protokołu, może wnieść do niego uwagi.
 5. Drużyna, która przegra mecz walkowerem, będzie ukarana dodatkowo karą pieniężną w wysokości 50 PLN.
 6. Drużyna oddająca trzeci mecz walkowerem zostanie usunięta z ligi. Dwa pierwsze walkowery liczone są jako mecze rozegrane.
 7. W przypadku rozegrania przez drużynę wykluczoną lub rezygnującą z dalszej gry przynajmniej jednego meczu ale też nie wszystkich w rundzie, w której drużyna zostaje wykluczona lub rezygnuje z dalszej gry, wyniki spotkań rozegranych jak i przyszłych w tej rundzie z udziałem tej drużyny zostają zweryfikowane jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Statystyki indywidualne zawodników tej drużyny jak i zawodników pozostałych drużyn pozostają utrzymane bez zmian.
 8. Wyniki rozegranych spotkań z udziałem drużyny, która rozegrała rozegrała 50% spotkań w sezonie i została usunięta lub zrezygnowała z dalszej gry w lidze, pozostaną utrzymane a wyniki spotkań nierozegranych zostaną zweryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej.
 9. Drużyna, która została ukarana walkowerem po raz trzeci w sezonie, zobowiązana jest do uiszczenia kary w wysokości 100,00 PLN w przypadku chęci gry kolejnym sezonie. W przypadku uregulowania kary drużyna ma prawo gry od nowego sezonu w III lidze.
 10. Każda drużyna ponosi również odpowiedzialność na zachowanie swoich kibiców. W przypadku ich niestosownego zachowania w czasie trwania zawodów Wydział Gier i Dyscypliny może nałożyć na daną drużynę karę upomnienia, karę w wysokości od 50 do 100 PLN lub karę w postaci weryfikacji wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej a w szczególnych przypadkach także karę wykluczenia tej drużyny z ligi.
 11. Jakiekolwiek akty wandalizmu lub chuligaństwa a także agresywnego lub obelżywego zachowania wobec innych bezpośrednio przed, po jak i w trakcie trwania spotkań Ligi, powodowane przez zawodników zgłoszonych na listach drużyn zgłoszonych do MLPN, karane będą zawieszeniem lub wykluczeniem danego zawodnika a w szczególnych przypadkach wykluczeniem drużyny z rozgrywek MLPN, w której zawodnik jest zgłoszony.
 12. Wszystkie kary przekazywane są w formie darowizny na rzecz Organizatora.
 13. Karę należy opłacić w terminie wyznaczonym przez Wydział Gier i Dyscypliny. Nieopłacenie kary w terminie jest równoznaczne z ukaraniem drużyny walkowerem w kolejnym meczu. Terminy płatności podawane będą na oficjalnej stronie MLPN.

[Odwołania i protesty]

 1. Wszelkie protesty mogą być składane tylko w protokole meczowym.
 2. Protesty są rozpatrywane przez Wydział Gier i Dyscypliny.
 3. Odwołanie od orzeczeń Wydziału Gier i Dyscypliny można składać tylko i wyłącznie do Komisarza Ligi w terminie 7 dni.

[Przepisy ogólne]

 1. W sprawach nie poruszonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy i zasady gry w piłkę nożną opublikowane przez PZPN.
 2. Niniejszy Regulamin (wraz z przepisami PZPN) jest jedyną podstawą do rozpatrywania odwołań. Powoływanie się na precedensy z lat ubiegłych jest niedopuszczalne.
 3. Regulamin nie może zostać zmieniony w trakcie trwania rundy, w całości jak i w części, chyba że zmianę zatwierdzą przedstawiciele wszystkich drużyn, których one dotyczą oraz Komisarz Ligi. Dopuszcza się zmianę regulaminu również przy jednym głosie przeciwnym, decyzje w takim przypadku podejmuje Komisarz Ligi. W szczególnych przypadkach takich jak konieczność dostosowania regulaminu do innych przepisów, konieczność umożliwienia kontynuowania rozgrywek czy też konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sędziom i zawodnikom Komisarz Ligi, w porozumieniu z Wydziałem Gier i Dyscypliny, może w każdym momencie zmienić regulamin bez zgody drużyn. O zmianach w regulaminie Komisarz Ligi zawiadomi w ogłoszeniu na oficjalnej stronie ligi.
 4. Do wydawania interpretacji niniejszego Regulaminu uprawniony jest jedynie Komisarz Ligi w porozumieniu z Wydziałem Gier i Dyscypliny.
 5. Oficjalną stroną Miejskiej Ligi Piłki Nożnej jest strona www.mlpn.pl (www.mlpn.iq.pl, www.mlpn.waw.pl). Tylko informacje znajdujące się na tej stronie są podstawą do wnoszenia skarg i wniosków dotyczących rozgrywek MLPN.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

 

Załączniki:
Formularz zgłoszenia drużyny – wersja 2019.2 (666 pobrań )
Zgoda rodziców/opiekunów na grę niepełnoletniego – wersja 2019.2 (814 pobrań )
Protokół meczowy (683 pobrania )
Klauzula informacyjna